Rugi RM4j Setahun Akibat Sampah

HMetro_Rugi RM4j setahun akibat sampah_6 June 2012_pg 2